Disclaimer - MSTR® Online

Title
Ga naar de inhoud
Disclaimer

Algemeen
Gebruik van deze site van Elian Krekels is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door Elian Krekels met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Met deze website vertrekken we louter informatie die betrekking hebben op McLoughlin Scar Tissue Release® en het aanbieden van een leeromgeving hieromtrent. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Elian Krekels en Alastair McLoughlin zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel we uiterst selectief zijn ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elian Krekels geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie van Alastair McLoughlin en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Alastair McLoughlin.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Elian Krekels afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Elian Krekels zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Elian Krekels aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Elian Krekels verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten omtrent  MSTR® en de leeromgeving hieromtrent. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice
Elian Krekels stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen we proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

Gegevens Elian Krekels:
Praktijk Leefbewust
Amstellandstraat 28
5018DA Tilburg
elian.mstr.littekenbehandeling@gmail.com

Terug naar de inhoud